جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

Fried Chicken Boxجعبه سوخاری

جعبه  سوخاری های شرکت پرنیان پک تولید شده از مقوای فودگرید بهداشتی مورد تایید اداره بهداشت

چاپ افست تا شش رنگ

درب قفل شو

 

 

کشویی

 

 

بشقابی

 

خانواده

 

 

شش ضلعی

مستطیلی قفل شو

error: Content is protected !!