جعبه غذا

جعبه غذا

جعبه غذا بیرون بر

جعبه غذای بیرون بر

( یک تکه )

FOOD BOX

جعبه غذا بیرون بر دو تکه

جعبه غذای بیرون بر

( دو تکه )

FOOD BOX

جعبه غذا دسته دار

جعبه غذا دسته دار

Food Box With Handle

جعبه دیزی

جعبه دیزی

Dizi Box

جعبه غذا

جعبه غذاهای بیرون بر جهت دلیوری و ارسال غذا درب منازل مورد استفاده قرار میگیرد

این بسته بندی ها عمدتا بصورت درب دار تولید میشود

این جعبه ها بصورت جعبه غذای یک تکه و دوتکه و دسته دار و جعبه دیزی تولید میگردد

جعبه دیزی جهت بیرون بر دیزی با کوزه و ظرف با مخلفات طراحی گردیده است

جنس مقوا و کاغذ استفاده شده در کارتن پک غذا از نوع بهداشتی و همچنین ای فلوت میباشند

بسته بندی غذای بیرون بر  در ابعاد مختلف متناسب با ظرف غذای فومی یا آلومینیومی طراحی میگردد

error: Content is protected !!